บัตรเครดิต Citi Royal Orchid Plus Select Visa

บัตรเครดิต Citi Royal Orchid Plus Select Visa

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์

รายได้รวมต่อเดือนผู้สมัคร 30,000 บาทขึ้นไป

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์

 • ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนนสะสม เพื่อแลกรับ 1 ไมล์สะสม
 • ฟรี บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้งต่อปี
 • สะสมคะแนนแลกตั๋วเครื่องบินกับคะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

สิทธิประโยชน์

 • รับไมล์สะสม 5,000 ไมล์ โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ ผ่านทางออนไลน์
  ทุกการใช้จ่าย 20 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน เพื่อแลกรับ 1 ไมล์สะสม
 • บริการห้องพักรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ฟรี 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน เมื่อแสดงบัตรเครดิตฯ และบัตรโดยสารของสาย การบินไทย สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ
 • บริการรถลีมูซีน จากบ้านถึงสนามบิน เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ต่างประเทศ ผ่านบริษัท Global Union Express โทร. 0-2308-2699 (วันนี้ – 31 ธ.ค. 61)
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 300,000 บาทขึ้นไปต่อ 12 รอบบัญชี
 • รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคา 69 บาท ต่อที่นั่ง ที่ SF ในเขตกรุงเทพฯ (จำกัดสิทธิ์ 2 ที่นั่ง/บัตรฯ/เดือน และจำกัด 400 ที่นั่ง/เดือน) วันนี้ – 31 ม.ค. 62
 • สะสมคะแนนแลกตั๋วเครื่องบินกับคะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน, บริการช่วยเหลือภายในบ้าน และบริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง

การแลกคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด

 • 1 คะแนน สามารถแลกเป็น 1 ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส เพื่อแลกรับบัตรโดยสารการบินไทยและสายการบินในกลุ่ม
  Star Alliance อาทิ Singapore Airlines, United Airlines, ANA, Austrian Airlines, Eva Air.
  (อัตราการแลกไมล์เป็นไปตามนโยบายที่สายการบินกำหนด)
 • คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดไม่มีวันหมดอายุ

ช่องทางในการแลกคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด

 • แลกของกำนัลง่ายๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ ที่ www.citibank.co.th
 • แลกของกำนัลผ่าน Citibank Dedicated Line 0-2232-2333

สิทธิคุ้มครอง

 • สิทธิในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 25 ล้านบาท เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต
 • วงเงินชดเชยสูงสุด 20,000 บาทต่อสมาชิกบัตรเครดิต หากเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า
 • วงเงินชดเชยสูงสุด 50,000 บาทต่อสมาชิกบัตรเครดิต หากกระเป๋าเดินทางสูญหาย
 • ประกันสินค้าสูงสุด 400,000 บาทต่อครั้ง หรือ 120,000 บาทต่อชิ้น หากสินค้าที่ซื้อผ่านบัตรเครดิต สูญหาย หรือเสียหาย
  เนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 30 วัน
 

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมบัตร

 • ค่าธรรมเนียมบัตร แรกเข้า :ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมบัตร รายปี : 4,000 บาท ( ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 300,000 บาทขึ้นไปต่อ 12 รอบบัญชี )
 • 1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และบริการอื่นๆสูงสุด 18.00% ต่อปี
 • 2. วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย : เริ่มคิดจากวันที่จ่ายเงินให้ร้านค้า
  •  สำหรับรายการซื้อสินค้าหรือบริการ ธนาคารฯ เริ่มคำนวณดอกเบี้ยสำหรับการชำระคืนบางส่วน, ขั้นต่ำ หรือไม่ได้ชำระ นับแต่วันที่ธนาคารฯ บันทึกรายการ (Posting Date) จนถึงวันที่ลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน
  • สำหรับรายการเบิกเงินสด ธนาคารฯ เริ่มคำนวณดอกเบี้ย นับแต่วันที่ทำรายการ (Transaction Date) จนถึงวันที่ ธนาคารฯได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน
 • 3. อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ
  • 10% ของยอดเงินคงค้างทั้งหมด ณ วันสรุปยอดบัญชีนั้นๆ + 100% ของยอดใช้จ่ายเกินวงเงิน หรือ
  • 1% ของยอดใช้จ่ายคงค้างทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ยอดใช้จ่าย หมายถึง ยอดซื้อสินค้าและบริการ และยอดเบิกเงินสดผ่านบัตรฯ รวมถึงยอดใช้จ่ายเกินวงเงิน) + 100% ของยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามใบแจ้งยอดบัญชี + ยอดการใช้จ่ายแบบผ่อนชาระรายเดือน PayLite หรือ PayLite Conversion on phone/online หรือ Cash Advance on phone/online ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระเต็มจำนวนตามอัตราที่เรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละเดือน + 100% ของยอดใช้จ่ายเกินวงเงิน หรือ
  • ยอดขั้นต่ำ 200 บาท แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
 • 4. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • 5. ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระเต็มจำนวนตามกำหนด (สำหรับรายการซื้อสินค้า/บริการ) : สูงสุด 45-55 วันนับจากวันสรุปยอดรายการ (ขึ้นอยู่กับประเภทบัตร)
 • 6. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด : 200 บาท/ครั้ง
 • 7. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : 50 บาท/ครั้ง (ต่องวดการสรุปยอดบัญชี) (ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการขอผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติโดยให้ส่งกลับอัตโนมัติทางโทรสาร)
 • 8. ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท/ครั้ง (100 บาท/ครั้ง ถ้าเป็นรายการใช้ผ่านบัตรวีซ่าที่ใช้ภายในประเทศ)
 • 9. ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม : ไม่มีการเรียกเก็บ
 • 10. ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท/ครั้ง (100 บาท/ครั้ง ถ้าเป็นรายการใช้ผ่านบัตรวีซ่าที่ใช้ภายในประเทศ)
 • 11. ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 100 บาท / รอบบัญชี (มีผลบังคับตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
 • 11. ค่าธรรมเนียมในการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ให้แก่หน่วยงานราชการ : เรียกเก็บตามอัตราที่หน่วยงานราชการกำหนด แต่สูงสุดไม่เกิน 2% ของจำนวนเงินภาษีอาการและค่าธรรมเนียมที่ชำระผ่านบัตรเครดิต
 • 12. ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน : สูงสุด 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของบัตรวีซ่า และ/หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารฯ จะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
 • สำหรับคนไทย ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 30,000 บาทขึ้นไป
 • สำหรับชาวต่างชาติ ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 80,000 บาทขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตร

สำหรับคนไทย

พนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก.
  ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ

พนักงานบริษัท

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 300,000 บาทขึ้นไปต่อ 12 รอบบัญชี

โปรโมชั่นสมัครบัตรฯ

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ ผ่านทางออนไลน์

 • รับไมล์สะสม 5,000 ไมล์
  • สมัครใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 5,000 บาท ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับบัตรเครดิต