บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด Citi Rewards Visa

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด Citi Rewards Visa

รายได้รวมต่อเดือนผู้สมัคร 15,000 บาทขึ้นไป

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด Citi Rewards Visa

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

 • ใหม่! รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 5 เท่า สำหรับการใช้จ่ายที่ Lazada, Shopee และ Rabbit LINE Pay
 • บัตรเครดิตสะสมคะแนนที่ให้คุณรับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 5 เท่า เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว และการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 7 เท่า ในเดือนเกิด เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว และการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ

สิทธิประโยชน์

 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 5 เท่า สำหรับการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และหมวดการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ สูงสุด 20,000 บาท/รอบบัญชี
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 7 เท่า ในเดือนเกิด เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 2 เท่า สำหรับ ... - การใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดอื่นๆ
 • รับเครดิตเงินคืนเข้าบัตรฯ 2% ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ
 • ใหม่! รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 5 เท่า สำหรับการใช้จ่ายที่ Lazada, Shopee และ Rabbit LINE Pay สูงสุด 5,000 บาท/รอบบัญชี
 • ชื่นชอบการสะสมคะแนนแลกของรางวัล ต้องบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 5,000 คะแนน เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และหมวดการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ครบ 150,000 บาท/ไตรมาส
 • ฟรีบริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมบัตร

 • ค่าธรรมเนียมบัตร แรกเข้า :ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมบัตร รายปี : 3,800 บาท ( ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 100,000 บาทขึ้นไปต่อ 12 รอบบัญชี )
 • 1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และบริการอื่นๆสูงสุด 18.00% ต่อปี
 • 2. วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย : เริ่มคิดจากวันที่จ่ายเงินให้ร้านค้า
  •  สำหรับรายการซื้อสินค้าหรือบริการ ธนาคารฯ เริ่มคำนวณดอกเบี้ยสำหรับการชำระคืนบางส่วน, ขั้นต่ำ หรือไม่ได้ชำระ นับแต่วันที่ธนาคารฯ บันทึกรายการ (Posting Date) จนถึงวันที่ลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน
  • สำหรับรายการเบิกเงินสด ธนาคารฯ เริ่มคำนวณดอกเบี้ย นับแต่วันที่ทำรายการ (Transaction Date) จนถึงวันที่ ธนาคารฯได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน
 • 3. อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ
  • 10% ของยอดเงินคงค้างทั้งหมด ณ วันสรุปยอดบัญชีนั้นๆ + 100% ของยอดใช้จ่ายเกินวงเงิน หรือ
  • 1% ของยอดใช้จ่ายคงค้างทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ยอดใช้จ่าย หมายถึง ยอดซื้อสินค้าและบริการ และยอดเบิกเงินสดผ่านบัตรฯ รวมถึงยอดใช้จ่ายเกินวงเงิน) + 100% ของยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามใบแจ้งยอดบัญชี + ยอดการใช้จ่ายแบบผ่อนชาระรายเดือน PayLite หรือ PayLite Conversion on phone/online หรือ Cash Advance on phone/online ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระเต็มจำนวนตามอัตราที่เรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละเดือน + 100% ของยอดใช้จ่ายเกินวงเงิน หรือ
  • ยอดขั้นต่ำ 200 บาท แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
 • 4. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • 5. ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระเต็มจำนวนตามกำหนด (สำหรับรายการซื้อสินค้า/บริการ) : สูงสุด 45-55 วันนับจากวันสรุปยอดรายการ (ขึ้นอยู่กับประเภทบัตร)
 • 6. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด : 200 บาท/ครั้ง
 • 7. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : 50 บาท/ครั้ง (ต่องวดการสรุปยอดบัญชี) (ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการขอผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติโดยให้ส่งกลับอัตโนมัติทางโทรสาร)
 • 8. ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท/ครั้ง (100 บาท/ครั้ง ถ้าเป็นรายการใช้ผ่านบัตรวีซ่าที่ใช้ภายในประเทศ)
 • 9. ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม : ไม่มีการเรียกเก็บ
 • 10. ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท/ครั้ง (100 บาท/ครั้ง ถ้าเป็นรายการใช้ผ่านบัตรวีซ่าที่ใช้ภายในประเทศ)
 • 11. ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 100 บาท / รอบบัญชี (มีผลบังคับตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
 • 11. ค่าธรรมเนียมในการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ให้แก่หน่วยงานราชการ : เรียกเก็บตามอัตราที่หน่วยงานราชการกำหนด แต่สูงสุดไม่เกิน 2% ของจำนวนเงินภาษีอาการและค่าธรรมเนียมที่ชำระผ่านบัตรเครดิต
 • 12. ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน : สูงสุด 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของบัตรวีซ่า และ/หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารฯ จะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
 • สำหรับคนไทย ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15000 บาทขึ้นไป
 • สำหรับชาวต่างชาติ ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 80,000 บาทขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตร

สำหรับคนไทย

พนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก.
  ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ

พนักงานบริษัท

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

 

รับ 2,500 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด สำหรับการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด ผ่านทางออนไลน์ เพื่อนำ 500 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดแลกรับกระเป๋าเดินทาง Platinum Trolley Bag 20″ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,490 บาท 1 ใบ

 • สมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับบัตรฯ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สำหรับคนไทย ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป
 • สำหรับชาวต่างชาติ ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 80,000 บาทขึ้นไป