บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้ Credit Card Simplicity

บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้ Credit Card Simplicity

รายได้รวมต่อเดือนผู้สมัคร 15,000 บาทขึ้นไป

สิทธิประโยชน์

 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระบิลบัตรเครดิตล่าช้า และไม่มีค่าธรรมเนียมการออกบัตรฯ ใหม่
 • ค่าธรรมเนียมการกดเงินสดเพียง 1% ณ ตู้เอทีเอ็มของธนาคารใดก็ได้ทั่วประเทศ
 • ของขวัญพิเศษ ณ ร้านค้าชั้นนำในเดือนเกิด
 • รับเครดิตเงินคืนค่าธรรมเนียมเมื่อชำระยอดบัตรฯ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส1
 • รับเครดิตเงินคืนเข้าบัตรฯ 1% ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ
 • สิทธิ์แลกรับของรางวัล เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ยอดกดเงินสด เงินสดโทรสั่งได้ หรือ รายการ Citi PayLite 1,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ2
 • ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเป็น 55 วัน
 • สะดวก รวดเร็ว เพียงแตะบัตรฯ ด้วย Visa payWave

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมบัตร

 • ค่าธรรมเนียมบัตร แรกเข้า :ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมบัตร รายปี : ฟรี
 • 1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และบริการอื่นๆสูงสุด 18.00% ต่อปี
 • 2. วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย : เริ่มคิดจากวันที่จ่ายเงินให้ร้านค้า
  •  สำหรับรายการซื้อสินค้าหรือบริการ ธนาคารฯ เริ่มคำนวณดอกเบี้ยสำหรับการชำระคืนบางส่วน, ขั้นต่ำ หรือไม่ได้ชำระ นับแต่วันที่ธนาคารฯ บันทึกรายการ (Posting Date) จนถึงวันที่ลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน
  • สำหรับรายการเบิกเงินสด ธนาคารฯ เริ่มคำนวณดอกเบี้ย นับแต่วันที่ทำรายการ (Transaction Date) จนถึงวันที่ ธนาคารฯได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน
 • 3. อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ
  • 10% ของยอดเงินคงค้างทั้งหมด ณ วันสรุปยอดบัญชีนั้นๆ + 100% ของยอดใช้จ่ายเกินวงเงิน หรือ
  • 1% ของยอดใช้จ่ายคงค้างทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ยอดใช้จ่าย หมายถึง ยอดซื้อสินค้าและบริการ และยอดเบิกเงินสดผ่านบัตรฯ รวมถึงยอดใช้จ่ายเกินวงเงิน) + 100% ของยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามใบแจ้งยอดบัญชี + ยอดการใช้จ่ายแบบผ่อนชาระรายเดือน PayLite หรือ PayLite Conversion on phone/online หรือ Cash Advance on phone/online ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระเต็มจำนวนตามอัตราที่เรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละเดือน + 100% ของยอดใช้จ่ายเกินวงเงิน หรือ
  • ยอดขั้นต่ำ 200 บาท แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
 • 4. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • 5. ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระเต็มจำนวนตามกำหนด (สำหรับรายการซื้อสินค้า/บริการ) : สูงสุด 45-55 วันนับจากวันสรุปยอดรายการ (ขึ้นอยู่กับประเภทบัตร)
 • 6. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด : 200 บาท/ครั้ง
 • 7. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : 50 บาท/ครั้ง (ต่องวดการสรุปยอดบัญชี) (ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการขอผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติโดยให้ส่งกลับอัตโนมัติทางโทรสาร)
 • 8. ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท/ครั้ง (100 บาท/ครั้ง ถ้าเป็นรายการใช้ผ่านบัตรวีซ่าที่ใช้ภายในประเทศ)
 • 9. ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม : ไม่มีการเรียกเก็บ
 • 10. ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท/ครั้ง (100 บาท/ครั้ง ถ้าเป็นรายการใช้ผ่านบัตรวีซ่าที่ใช้ภายในประเทศ)
 • 11. ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 100 บาท / รอบบัญชี (มีผลบังคับตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
 • 11. ค่าธรรมเนียมในการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ให้แก่หน่วยงานราชการ : เรียกเก็บตามอัตราที่หน่วยงานราชการกำหนด แต่สูงสุดไม่เกิน 2% ของจำนวนเงินภาษีอาการและค่าธรรมเนียมที่ชำระผ่านบัตรเครดิต
 • 12. ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน : สูงสุด 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของบัตรวีซ่า และ/หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารฯ จะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
 • สำหรับคนไทย ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15000 บาทขึ้นไป
 • สำหรับชาวต่างชาติ ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 80,000 บาทขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตร

สำหรับคนไทย

พนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก.
  ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ

พนักงานบริษัท

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน