บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม Citi Cash Back Platinum

บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม Citi Cash Back Platinum

บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม Citi Cash Back Platinum

 • รับเครดิตเงินคืน 11% เมื่อใช้จ่ายที่รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน
 • รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายที่ Grab, ร้านบู๊ทส์ และร้านวัตสัน
 • รับเครดิตเงินคืน 1% จากการใช้จ่ายอื่นๆ
 • รับส่วนลด 15% ทันที เมื่อใช้บริการ Grab เพียงใส่รหัส “CITI15”

สิทธิประโยชน์

 • สะดวก รวดเร็ว เพียงแตะบัตรฯ ด้วย Visa payWave
 • ฟรี บริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง
 • รับเครดิตเงินคืนเข้าบัตรฯ 1% ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ (800 บาท/เซลล์สลิป และสูงสุด 4,800 บาท/เดือน) ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อเข้าร่วมรายการทาง SMS พิมพ์ GAS เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228 (3 บาทต่อ SMS) วันนี้ - 31 มี.ค. 63
 • รับส่วนลด 15% ทันที! เมื่อใช้บริการ Grab ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม เพียงใส่รหัส "CITI15"
  เฉพาะบริการGrabภายในประเทศเท่านั้น ยกเว้นบริการ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า), GrabFood และ GrabBike โดยยอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลดจะได้รับเครดิตเงินคืน 5% ตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ของบัตรฯ จำกัดส่วนลดสูงสุด 70 บาท/ครั้ง และ 5 ครั้ง/ผู้ใช้/เดือน (รวม 100 สิทธิ์/วัน) วันนี้ - 31 มี.ค. 62

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมบัตร

 • ค่าธรรมเนียมบัตร แรกเข้า :ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมบัตร รายปี : 2,000 บาท ( ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 60,000 บาทขึ้นไปต่อ 12 รอบบัญชี )
 • 1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และบริการอื่นๆสูงสุด 18.00% ต่อปี
 • 2. วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย : เริ่มคิดจากวันที่จ่ายเงินให้ร้านค้า
  •  สำหรับรายการซื้อสินค้าหรือบริการ ธนาคารฯ เริ่มคำนวณดอกเบี้ยสำหรับการชำระคืนบางส่วน, ขั้นต่ำ หรือไม่ได้ชำระ นับแต่วันที่ธนาคารฯ บันทึกรายการ (Posting Date) จนถึงวันที่ลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน
  • สำหรับรายการเบิกเงินสด ธนาคารฯ เริ่มคำนวณดอกเบี้ย นับแต่วันที่ทำรายการ (Transaction Date) จนถึงวันที่ ธนาคารฯได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน
 • 3. อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ
  • 10% ของยอดเงินคงค้างทั้งหมด ณ วันสรุปยอดบัญชีนั้นๆ + 100% ของยอดใช้จ่ายเกินวงเงิน หรือ
  • 1% ของยอดใช้จ่ายคงค้างทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ยอดใช้จ่าย หมายถึง ยอดซื้อสินค้าและบริการ และยอดเบิกเงินสดผ่านบัตรฯ รวมถึงยอดใช้จ่ายเกินวงเงิน) + 100% ของยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามใบแจ้งยอดบัญชี + ยอดการใช้จ่ายแบบผ่อนชาระรายเดือน PayLite หรือ PayLite Conversion on phone/online หรือ Cash Advance on phone/online ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระเต็มจำนวนตามอัตราที่เรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละเดือน + 100% ของยอดใช้จ่ายเกินวงเงิน หรือ
  • ยอดขั้นต่ำ 200 บาท แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
 • 4. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • 5. ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระเต็มจำนวนตามกำหนด (สำหรับรายการซื้อสินค้า/บริการ) : สูงสุด 45-55 วันนับจากวันสรุปยอดรายการ (ขึ้นอยู่กับประเภทบัตร)
 • 6. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด : 200 บาท/ครั้ง
 • 7. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : 50 บาท/ครั้ง (ต่องวดการสรุปยอดบัญชี) (ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการขอผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติโดยให้ส่งกลับอัตโนมัติทางโทรสาร)
 • 8. ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท/ครั้ง (100 บาท/ครั้ง ถ้าเป็นรายการใช้ผ่านบัตรวีซ่าที่ใช้ภายในประเทศ)
 • 9. ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม : ไม่มีการเรียกเก็บ
 • 10. ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท/ครั้ง (100 บาท/ครั้ง ถ้าเป็นรายการใช้ผ่านบัตรวีซ่าที่ใช้ภายในประเทศ)
 • 11. ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 100 บาท / รอบบัญชี (มีผลบังคับตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
 • 11. ค่าธรรมเนียมในการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ให้แก่หน่วยงานราชการ : เรียกเก็บตามอัตราที่หน่วยงานราชการกำหนด แต่สูงสุดไม่เกิน 2% ของจำนวนเงินภาษีอาการและค่าธรรมเนียมที่ชำระผ่านบัตรเครดิต
 • 12. ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน : สูงสุด 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของบัตรวีซ่า และ/หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารฯ จะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
 • สำหรับคนไทย ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15000 บาทขึ้นไป
 • สำหรับชาวต่างชาติ ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 80,000 บาทขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตร

สำหรับคนไทย

พนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก.
  ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ

พนักงานบริษัท

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท สำหรับการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่มผ่านทางออนไลน์

 • สมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับบัตรฯ